คลัง วีดีโอ

คลัง VDO รวมรวม VOD นำเสนอของโรงเรียนTitle : เพศวิถีศึกษา
Detail : กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เรื่องเพศวิถีศึกษา
Date : 19/07/2022


Title : เปิดสอนหลักสูตร MEP. ป.1-ป.6
Detail : รับสมัครนักเรียน ห้องเรียน MEP. ระดับชั้น ป.1-ป.6 และระดับชั้น ม.1-ม.6 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ * มีหอพักสำหรับนักเรียนประจำ
Date : 02/05/2021


Title : แนะนำการเรียนการสอนออนไลน์
Detail : วีดีโอแนะนำการเรียนการสอนออนไลน์ เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ผ่านทาง facebook เพจ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ และกลุ่ม Line
Date : 19/06/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-6
Detail : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563 เรื่อง จตุสดมภ์ ระดับ ม.4-6 โดย ครูณิชากร กิตติคุณ
Date : 22/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ม.3
Detail : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563 เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับ ม.3 โดย ครูนภัสวรรณ โชติจิราภิรมย์
Date : 22/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ม.2
Detail : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563 เรื่อง การตอบคำถามประวัติศาสตร์ไทย ระดับ ม.2 โดย ครูดรุณี มณีวรรณ
Date : 22/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ม.1
Detail : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563 เรื่อง ความรู้รอบตัว ที่สุดในโลก ระดับ ม.1 โดย ครูเอกชัย จันทร์ตา
Date : 22/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ป.6
Detail : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563 เรื่อง เทคนิคการจำวันสำคัญทางศาสนา ระดับ ป.6 โดย ครูเอกชัย จันทร์ตา
Date : 22/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ป.5
Detail : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563 เรื่อง เทคนิคการจำพระนามพระมหากษัตริย์ไทย ระดับ ป.5 โดย ครูเอกชัย จันทร์ตา
Date : 22/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป 4
Detail : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563 เรื่อง วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ระดับ ป.4 โดย ครูมาลัย ริญญา
Date : 22/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ป.3
Detail : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563 เรื่อง หลักธรรมสำคัญ ระดับ ป.3 โดย ครูมาลัย ริญญา
Date : 22/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ป.1-2
Detail : คลิปการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563 เรื่อง สัญลักษณ์ของธงชาติไทย ระดับ ป.1-2 โดย ครูวรัญญา ไชยสกุลทอง
Date : 22/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง โวหารกล่าวเกินจริง ระดับ ม.4-6
Detail : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง โวหารกล่าวเกินจริง ระดับ ม.4-6 โดย ครูอาทิตย์ ซาวคำ
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศ ระดับ ม.2-3
Detail : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศ ระดับ ม.2-3 โดย ครูกาญจนา คุเมา
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง เทพเจ้าฮินดูในวรรณกรรมไทย ระดับ ป.5-ม.2
Detail : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง เทพเจ้าฮินดูในวรรณกรรมไทย ระดับ ป.5-ม.2 โดย ครูอาทิตย์ ซาวคำ
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ลักษณนาม ระดับชั้น ป.6
Detail : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง ลักษณนาม ระดับชั้น ป.6 โดย ครูอัมพวัน นาคง
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง คำเป็น คำตาย ระดับ ป.4
Detail : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง คำเป็น คำตาย ระดับ ป.4 โดย ครูรัตนา มงคล
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดตัวเดียว ระดับ ป.3
Detail : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง มาตราตัวสะกดตัวเดียว ระดับ ป.3 โดย ครูละอองดาว พงศ์พฤกษทล
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนตามคำบอก ระดับ ป.5
Detail : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง การเขียนตามคำบอก ระดับ ป.5 โดย ครูจงจิตต์ ดวงจันทร์
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตรา ก กา ระดับ ป.2
Detail : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง มาตรา ก กา ระดับ ป.2 โดย ครูสายสุนี จันทร์อินทร์
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การร้องเพลงเกี่ยวกับสระ ระดับ ป.1
Detail : คลิปการสอนรายวิชาภาษาไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง การร้องเพลงเกี่ยวกับสระ ระดับ ป.1 โดย ครูนุชรินทร์ คำแผ่น
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอน เรื่อง Alphabet C โดย Teacher Sheila
Detail : คลิปการสอนประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง Alphabet C โดย Teacher Sheila
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอน เรื่อง Alphabet B โดย Teacher Sheila
Detail : คลิปการสอนประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง Alphabet B โดย Teacher Sheila
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอน เรื่อง การลากเส้นพยัญชนะ ระดับอนุบาล 1 - 3
Detail : คลิปการสอนประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง การลากเส้นพยัญชนะ ระดับอนุบาล 1 - 3 โดย ครูพนิษฐา จันทรา
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอน เรื่อง การแยกสี ระดับอนุบาล 1 - 3
Detail : คลิปการสอนประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เรื่อง การแยกสี ระดับอนุบาล 1 - 3 โดย ครูมาลาตี แซ่ย่าง
Date : 21/05/2020


Title : คลิปการสอน รายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6
Detail : คลิปการสอนประจำวันพุธที่ 20 พ.ค. 2563 รายวิชาการงานอาชีพ เรื่อง การแต่งกาย ระดับชั้น ป.4-6 โดย ครูพรพิทยา จูงใจ
Date : 20/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาการงานอาชีพ เรื่อง การแต่งกาย ระดับชั้น ป.2
Detail : คลิปการสอนประจำวันพุธที่ 20 พ.ค. 2563 รายวิชาการงานอาชีพ เรื่อง การแต่งกาย ระดับชั้น ป.2 โดย ครูจิตรดา เรืองธรรม
Date : 20/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้น ป.3
Detail : คลิปการสอนประจำวันพุธที่ 20 พ.ค. 2563 รายวิชาการงานอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกลิลลี่ จากกระดาษ ระดับชั้น ป.3 โดย ครูจิตรดา เรืองธรรม
Date : 20/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้น ป.1
Detail : คลิปการสอนประจำวันพุธที่ 20 พ.ค. 2563 รายวิชาการงานอาชีพ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ระดับชั้น ป.1 โดย ครูจิตรดา เรืองธรรม
Date : 20/05/2020


Title : คลิปการสอน 16 ท่ามาตรฐาน โดย คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
Detail : คลิปการสอนประจำวันอังคาร ที่ 19 พ.ค. 2563 เรื่อง 16 ท่ามาตรฐาน โดย คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
Date : 19/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง English Expression
Detail : คลิปการสอนประจำวันอังคาร ที่ 19 พ.ค. 2563 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง English Expression ระดับชั้น ม.4-6 โดย ครูกิตติชนม์ กิตติธรนิธิภัทร์
Date : 19/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ COVID-19
Detail : คลิปการสอนประจำวันอังคาร ที่ 19 พ.ค. 2563 รายวิชาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ COVID-19 ระดับชั้น ม.1 - 6 โดย ครูรณชิต อภัยวาทิน
Date : 19/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Sports ระดับชั้น ม.2
Detail : คลิปการสอนประจำวันอังคาร ที่ 19 พ.ค. 2563 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Sports ระดับชั้น ม.2 โดย ครูจีระพล พิรุณไพศาล
Date : 19/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Telling the time ระดับชั้น ม.1
Detail : คลิปการสอนประจำวันอังคาร ที่ 19 พ.ค. 2563 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Telling the time ระดับชั้น ม.1 โดย ครูเสาวนีย์ ณ ใจบุตร
Date : 19/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง weather ระดับชั้น ป.6
Detail : คลิปการสอนประจำวันอังคาร ที่ 19 พ.ค. 2563 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง weather ระดับชั้น ป.6 โดย ครูสุพรรณี อินทจักร์
Date : 19/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง sign ระดับชั้น ป.5
Detail : คลิปการสอนประจำวันอังคาร ที่ 19 พ.ค. 2563 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง sign ระดับชั้น ป.5 โดย ครูวราภรณ์ กันธิยะ
Date : 19/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง กิจวัตรประจำวัน
Detail : คลิปการสอนประจำวันอังคาร ที่ 19 พ.ค. 2563 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง กิจวัตรประจำวัน ระดับชั้น ป.4 โดย ครูปิยาอร บุญผูก
Date : 19/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Transportation ระดับชั้น ป.2-3
Detail : คลิปการสอนประจำวันอังคาร ที่ 19 พ.ค. 2563 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Transportation ระดับชั้น ป.2-3 โดย ครูรัฐติกา ลีลามีทรัพย์
Date : 19/05/2020


Title : คลิปการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1
Detail : คลิปการสอนประจำวันอังคาร ที่ 19 พ.ค. 2563 รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1 โดย Teacher Sheila Panahon
Date : 19/05/2020


Title : คลิปการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง สี color
Detail : คลิปการสอนประจำวันอังคาร ที่ 19 พ.ค. 2563 รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง สี color ระดับชั้น ป.1 โดย ครูปริญญาพร วรินทร์
Date : 19/05/2020


Title : คลิปการสอน การอ่านออกเสียง A-Z ระดับชั้นอนุบาล โดย Teacher Sheila
Detail : คลิปการสอนประจำวันจันทร์ ที่ 18 พ.ค. 2563 การอ่านออกเสียง A-Z ระดับชั้นอนุบาล โดย Teacher Sheila #คลิปการสอนส่งเสริมการเรียนรู้กรณีพิเศษ
Date : 18/05/2020


Title : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาดนตรี ระดับชั้น ม.4-ม.6
Detail : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาดนตรี ระดับชั้น ม.4-ม.6 คุณครูเกศินี กระจ่างรัตน์ คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสอนออนไลน์
Date : 18/05/2020


Title : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
Detail : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 คุณครูมัชณิมา ใจจุมปา คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสอนออนไลน์
Date : 18/05/2020


Title : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
Detail : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 คุณครูภราดร เพ็ชรหลำ คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสอนออนไลน์
Date : 18/05/2020


Title : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาดนตรี ระดับชั้น ป.4-ป.6
Detail : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาดนตรี ระดับชั้น ป.4-ป.6 คุณครูวชิระ ภู่พันธ์มิตร คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสอนออนไลน์
Date : 18/05/2020


Title : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
Detail : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 คุณครูพงศธร ชัยมูล คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสอนออนไลน์
Date : 18/05/2020


Title : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
Detail : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 คุณครูธเนตร ก๋องตา คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสอนออนไลน์
Date : 18/05/2020


Title : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาดนตรี ระดับชั้น ป.1-ป.3
Detail : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาดนตรี ระดับชั้น ป.1-ป.3 คุณครูผดุงขวัญ บุญมา คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสอนออนไลน์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Date : 18/05/2020


Title : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
Detail : คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 คุณครูปราวีณา เทพคำ คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสอนออนไลน์
Date : 18/05/2020


Title : วีดีโอแนะนำการเรียนการสอนออนไลน์
Detail : วีดีโอแนะนำการเรียนการสอนออนไลน์ เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ผ่านทาง facebook เพจ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ และกลุ่ม Line
Date : 17/05/2020


Title : กีฑาสีประจำปีการศึกษา 2562
Detail : กิจกรรมกีฬาสี SPORT DAY 2019
Date : 29/11/2019