ประวัติโรงเรียน


     โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เดิมชื่อ “ โรงเรียนอนุบาลโกวิทธำรง ” ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2499 โดยมี นางสาวกาลันต์ กรโกวิท เป็นผู้รับใบอนุญาต , ผู้จัดการและครูใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 739 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 1,600 ตารางวาเป็นอาคาร ไม้ 2 ชั้น 1 หลัง กว้าง 12.50 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน 4 ห้องประกอบการได้รับอนุญาต ให้รับนักเรียนไปกลับ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบครึ่ง ถึง 6 ขวบครึ่ง เข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1- อนุบาลปีที่ 2 จำนวน 163 คน
29 กันยายน พ.ศ. 2499
โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501
ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนระดับประถมศึกษา
12 ธันวาคม พ.ศ. 2503
ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนอนุบาลโกวิทธำรง” เป็น “โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่”
19 มีนาคม พ.ศ. 2507
ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
26 มิถุนายน พ.ศ. 2507
ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนสร้างใหม่เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ห้องเรียนขนาด 8 x 6 เมตร ชั้นล่างมี 3 ห้อง ชั้นบนมี 3 ห้อง และได้รับอนุญาตให้ รับนักเรียนได้ 604 คน
กันยายน พ.ศ. 2507
ได้ซื้อที่ดินอีกแปลงหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ต .ศรีภูมิ อ .เมือง จ .เชียงใหม่ ได้ปลูกสร้างอาคารถาวร 3 หลัง รวมทั้งหมด 33 ห้องเรียน
มิถุนายน พ.ศ. 2508
ได้รับครูผู้ชายเข้าทำงาน จากเดิมรับเฉพาะครูผู้หญิง     มิถุนายน พ.ศ. 2508 โรงเรียนได้ย้ายจาก เลขที่ 739 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งที่ เลขที่ 73 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันมีเนื้อทีทั้งหมด 8 ไร่ 20 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนชายและหญิง ทั้งประจำและไปกลับ ที่มีอายุ 3 ขวบบริบูรณ์ขึ้นไป เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนไม่เกิน 4,050 คนพ.ศ.2514
ได้มีการสร้างบ้านพักคนงาน ห้องหัตถศึกษาหญิงและห้องสมุดเปลี่ยนห้องน้ำนักเรียนชาย เป็นสถานที่พักผ่อน สร้างห้องน้ำนักเรียนชายเปลี่ยนบานหน้าต่างอาคารประถมเป็นลวด ตาข่าย
พ.ศ.2515
ได้สร้างเปลี่ยนแปลงอาคาร 5 ปัจจุบัน จากชั้นเดียวเป็น 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องเรียน 4 ห้อง ชั้นล่างเป็นห้องอาหารและห้องนาฏศิลป์และ ลาดยาง ถนนในบริเวณโรงเรียน
พ.ศ.2516
สร้างอาคารหอประชุม
พ.ศ.2522
เริ่มใช้หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
พ.ศ.2524
ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้น ม .4 จำนวน 1 ห้องเรียน
โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ.2526
ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนระดับมัธยมได้ห้องละ 55 คน ระดับชั้นประถมรับได้ห้องละ 45 คน และอนุญาตให้ใช้อาคาร 3 ชั้น 1 หลัง จำนวนห้องเรียน 12 ห้องเรียน
พ.ศ.2531
ขออนุญาตลดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสร้างอาคาร 30 ปี ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องอาจารย์ใหญ่และห้องธุรการ
พ.ศ.2534
เริ่มใช้หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ .2533)
พ.ศ.2538
สร้างอาคาร 40 ปี โดยเชื่อมกับอาคารมัธยมเป็นตึก 4 ชั้น
พ.ศ.2539
ปรับปรุง เพิ่มเติมอาคารหอประชุมชั้นบนเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ชั้นล่างเป็นเวทีการแสดง ชั้นใต้ดินเป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
พ.ศ.2541
เริ่มใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540
พ.ศ.2544
ย้ายห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษไปอาคาร 40 ปี ย้ายห้องคอมพิวเตอร์ 1 จากชั้น 1 อาคารหอพักไปอยู่ชั้น 2 อาคารหอประชุมปีการศึกษา 2546 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1 และใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในชั้นอนุบาล 1-3

ปีการศึกษา 2547
ใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับชั้น ป. 1 ป.2 ป. 4 ป.5 ม.1 ม.2 และปรับปรุงโรงอาหารใหม่
ปีการศึกษา 2548
ใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในทุกระดับชั้น
1 เมษายน 2548
นางสาวกาลันต์ กรโกวิท อาจารย์ใหญ่ ผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาตถึงแก่กรรม
15 พฤษภาคม 2548
นางสาวเสาวลักษณ์ กรโกวิท รักษาการแทนครูใหญ่ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 73 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนระดับก่อน ประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน (ทายาท) ดังนี้ นางสาวเสาวลักษณ์ กรโกวิทเป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และนางนิยดา กรโกวิท เป็นผู้อำนวยการ มีเนื้อที่ จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ไม่เกิน 2,860 คน จำนวน 56 ห้องเรียน