เพศวิถีศึกษา
         กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เรื่องเพศวิถีศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์/คนเก่ง KTC.
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
Mobirise

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ร.ร.เชี...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ร.ร.เชียงใหม่คริสเตียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัน...
Date : 2023-02-02

Mobirise

ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ประธานที่ปร...

ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ประธานที่ปรึกษาโรงเรียน และ อ.สุจินต์ กรโกวิท ผู้ช่วยผู...
Date : 2023-01-30

Mobirise

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกว...

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ที่เข้ารับพระราชทานรางวัล...
Date : 2023-01-28

Mobirise

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสวดโพชฌังคปริตร ถวาย...

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสวดโพชฌังคปริตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...
Date : 2022-12-19

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ (กธ)


ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2499 โดยมี นางสาวกาลันต์ กรโกวิท เป็นผู้รับใบอนุญาต , ผู้จัดการและครูใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 739 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 1,600 ตารางวาเป็นอาคาร ไม้ 2 ชั้น 1 หลัง กว้าง 12.50 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน 4 ห้องประกอบการได้รับอนุญาต ให้รับนักเรียนไปกลับ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบครึ่ง ถึง 6 ขวบครึ่ง เข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1- อนุบาลปีที่ 2 จำนวน 163 คน

ระดับชั้นที่เปิดสอน... เพิ่มเติม...

เปิดสอนในระดับ


ปฐมวัย

ดูแลดุจลูกหลาน พัฒนาการครบทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และทักษะการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับวัย เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ประถมศึกษา

อ่านเขียนภาษาไทยคล่อง พัฒนาทักษะโดยครูผู้เชี่ยวชาญรับรองผล 100 % ป.1 เปิดสอนโปรแกรม MEP (Mini English Program) เรียนภาษาจีนกับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

เลือกเรียนจีน/ญี่ปุ่น ภาษาทางเลือกในอนาคต พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านภาษา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดสอนโปรแกรม วิทย์-คณิต, ศิลป์ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านภาษา ความสามารถเฉพาะด้าน และการทำงานเป็นทีม สู่การศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษา ทุกระดับชั้น : เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

ชมภาพกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้

More...

ติดต่อเรา KoWit


73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,943

Tel : 053-221793 ต่อ 11 หรือ 12
Fax : 053-404222