เปิดสอนหลักสูตร MEP. ป.1-ป.6
         รับสมัครนักเรียน ห้องเรียน MEP. ระดับชั้น ป.1-ป.6 และระดับชั้น ม.1-ม.6 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ * มีหอพักสำหรับนักเรียนประจำ

ข่าวประชาสัมพันธ์/คนเก่ง KTC.
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
Mobirise

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 6

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 6 (ปัญญวีร์) ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านก...
Date : 2021-05-09

Mobirise

ขอแสดงความชื่นชมในคุณงามความดีด้านผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น...

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมในคุณงามความดีด้านผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นประจำปี 2564 แก่ น...
Date : 2021-05-02

Mobirise

คุณศิริพร ชาติอาษา ศิษย์เก่ารุ่น 10 มอบเครื่องพ่นแอลกฮอล์ Nano Blu...

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการ อ.ก...
Date : 2021-07-21

Mobirise

คุณศิริพร ชาติอาษา ศิษย์เก่ารุ่น 10 มอบเครื่องพ่นละออง NAKITA ให้...

อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ดร.นิยดา กรโกวิทผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม...
Date : 2021-07-16

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ (กธ)


ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2499 โดยมี นางสาวกาลันต์ กรโกวิท เป็นผู้รับใบอนุญาต , ผู้จัดการและครูใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 739 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 1,600 ตารางวาเป็นอาคาร ไม้ 2 ชั้น 1 หลัง กว้าง 12.50 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน 4 ห้องประกอบการได้รับอนุญาต ให้รับนักเรียนไปกลับ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบครึ่ง ถึง 6 ขวบครึ่ง เข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1- อนุบาลปีที่ 2 จำนวน 163 คน

ระดับชั้นที่เปิดสอน... เพิ่มเติม...

เปิดสอนในระดับ


ปฐมวัย

ดูแลดุจลูกหลาน พัฒนาการครบทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และทักษะการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับวัย เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ประถมศึกษา

อ่านเขียนภาษาไทยคล่อง พัฒนาทักษะโดยครูผู้เชี่ยวชาญรับรองผล 100 % ป.1 เปิดสอนโปรแกรม MEP (Mini English Program) เรียนภาษาจีนกับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

เลือกเรียนจีน/ญี่ปุ่น ภาษาทางเลือกในอนาคต พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านภาษา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดสอนโปรแกรม วิทย์-คณิต, ศิลป์ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านภาษา ความสามารถเฉพาะด้าน และการทำงานเป็นทีม สู่การศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษา ทุกระดับชั้น : เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

ชมภาพกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้

More...

ติดต่อเรา KoWit


73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 261,152

Tel : 053-221793 ต่อ 11 หรือ 12
Fax : 053-404222